تصویر لودر
محاسبات سریع ذهنی

همایش بزرگ مدیریت ذهن و استفاده همزمان از دو نیمکره مغز

اولین همایش بزرگ مدیریت ذهن و استفاده از دو نیمکره مغز ، توسط استاد علی بیات موحد دومین سوپر مغز جهان و مبتکر محاسبات ذهنی در ایران برگزار خواهد شد . 

در این همایش انتخابی مسابقات آلمان هم برگزار خواهد شد.

تاریخ برگزاری 15 اسفند ماه 1402 ، ساعت 15 عصر ، سالن همایش های پژوهش سرای جابر بن حیان